top of page

הערכת עובדי הוראה

תמונה של מפת מדדים

עובדי הוראה מוערכים על פני כל רצף הקריירה שלהם:

התמחות, גמר ניסיון (קביעות) וקידום בדרגה (דרגות 2-9).

תהליך ההערכת אמצע שנה מיועד לקדם הסתכלות מושכלת על עבודת ההוראה בכיתה, בזירות הבית ספריות ובצוותים, ולחבר בין תהליכי ההערכה להתפתחות המקצועית  לשם שיפור תהליכי הוראה-למידה-הערכה.

 ההערכה מבוססת על  מפת הממדים להערכת מועמדים לקביעות והוראה, שלפיה נמדדת רמת הביצוע של עובד ההוראה, במקביל מבצע כל מוערך הערכה עצמית.

חוזר מנכ"ל - הערכת עובדי הוראה וחוזר מנכ"ל – נוהל הערכה של עובדי הוראה וניהול.

לוגו מתיא חפר שרון

כתובת מייל:matmatya.hefersharon@matya365.org.il org.il

טלפון: 077-4012470                   פקס: 09-9797654

כתובת המתי"א- רחוב חלבלוב, בת חפר, ב-Waze מתי"א חפר שרון

bottom of page