top of page

תל"כ/תל"ק- תוכניות לימודים כיתית/קבוצתית

תוכנית לימודים אישית (תל"א)
תל"כ הינה תכנית לימודים כיתתית בכיתות החינוך המיוחד.
התוכנית נכתבת  על ידי מחנכי הכיתות.   
בנוסף ישנה התייחסות לתל"ק (תוכנית לימודים קבוצתית)  הכוללת התייחסות לחומרי למידה ושיטות הוראה מותאמות לקבוצה, דרכי הערכה והזדמנויות למידה.
התוכניות הן בנוסף לתכניות האישיות של כל תלמיד/ה בכיתה והמיפויים הכיתתיים.

bottom of page