top of page

תוכניות איכות חיים- הכנה לחיים

תוכניות ויחידות לימוד

בהוראת נושאי ההכנה לחיים ישולבו עקרונות רלוונטיים    
           מתכנית לקראת בגרות – ל"ב 21            
(תכנית לימודים למתבגרים ולמבוגרים בני גיל 21-16 בחינוך המיוחד ), אשר מושג איכות החיים שהוזכר לעיל הוא מעמודי התווך שלה. מומלץ ליישם את עקרונות איכות החיים, כפי שבאים לידי ביטוי בתכנית ל"ב 21 לכל אורך סדר היום של התלמידים, בכל                                 המקצועות, בכלל זה מקצועות ההכנה לחיים.                           ייתכן וידרשו התאמות על פי הצורך.

תכניות מעבר להשתלבות בוגר בקהילה – גילאי 16-21
מעבר הינו מצב חיים, בו מתרחשים שינויים התפתחותיים, חברתיים, כלכליים ואחרים, בקרב אנשים ומשפחות.
מצב חיים זה מצריך כוחות, כישורים ומיומנויות להסתגלות מיטבית.

המעבר לחיים בקהילה בתום הלימודים במסגרת מערכת החינוך, הינו שלב הדורש הכנה והיערכות.

"מתאים במיוחד"  
מסמך "איכות חיים מתאים במיוחד" מתמקד ברכיבי איכות חיים, רווחה אישית, בעשרת תחומי חיים. הוא משמש בסיס ידע בעשרת תחומי החיים לצוותים בעבודתם עם תלמידים עם מוגבלות, בהתאם לשלבי הגיל, ההתפתחות והצרכים השונים בהיבטים הקוגניטיביים, גופניים-בריאותיים, תוך - אישיים ובין - אישיים. התוכנית עוסקת בעשרת תחומי החיים אשר בבסיס תוכנית ל"ב 21 של החינוך המיוחד מתוך התבוננות והעמקה בתהליכים, חברתיים והתנהגותיים ובהלימה למיומנויות דמות הבוגר 2020. 

דמות הבוגר והבוגרת

מערכת החינוך שואפת שלומדיה יחיו ויפעלו כבני אדם ערכיים ומשכילים בחייהם האישיים, במשפחתם, בקהילתם ובחברה בישראל.

מטרות הלמידה של המדיניות הפדגוגית הלאומית הן לטפח לומד בעל ידע, מיומנויות וערכים שיאפשרו לו להתפתח כאדם, למצות את יכולותיו ולתרום לחברה. בתהליך הלמידה במערכת החינוך מפתח הלומד את הכלים שאיתם ימשיך ללמוד לאורך כל חייו (Life-long learning).

bottom of page