top of page

כלים לעובדי ההוראה

כלי עבודה

במתי"א חפר שרון  פועלים לקידום התלמידים לימודית, חברתית ורגשית

תוך מתן דגש על תהליכי פדגוגיה חדשניים ומיטביים.

לפניכם אוסף של כלים, קישורים ומידע לטיוב דרכי העבודה

הן ברמה הארגונית והן ברמה המקצועית.

מצורף תיק חינוך מיוחד  דיגיטלי, 

המכיל את כל הנדרש באיסוף מסמכים ומידע

על התלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים,

אשר נכתבו ונאספו על ידי צוות מתכללות מתי"א חפר שרון 

bottom of page