top of page

קלינאות תקשורת

הגדרה

טיפול בדיבור

מקצוע קלינאות התקשורת שייך למקצועות הבריאות. 

קלינאי תקשורת עוסקים באיתור, באבחון תפקודי, בטיפול ובשיקום, במניעה, בייעוץ, בהדרכה  ובמחקר של ההיבטים השונים של השפה, הדיבור והתקשורת.

זאת במטרה להקל על המטופל ולאפשר לו תפקוד תקשורתי מיטבי. 

עבודת קלינאי התקשורת במערכת החינוך באה לידי ביטוי בשלוש רמות התערבות:

 1. ברמת הפעילות

 2. ברמת התפקוד

 3. ברמת ההשתתפות בחיי היום-יום.

תחומי הטיפול: 

קלינאי תקשורת מוסמכים לאבחן את כל אחד מהתחומים הבאים ולטפל בהם:

תקשורת - תחום העוסק בתקשורת מילולית באמצעות השפה שבה אנחנו מדברים והתקשורת הלא-מילולית, כגון אינטונציה, שפת גוף והבעות פנים. קלינאי התקשורת אמונים על פיתוח ושכלול מיומנויות התקשורת, פיתוח של יכולת ההבנה החברתית וקריאת המפה החברתית. כל אלו במטרה לאפשר לתלמיד לקבל החלטות יעילות ולפתח יחסים הדדיים בשיח ובמשחק בסביבה החברתית הטבעית לאורך זמן.

בנוסף עוסקים קלינאי התקשורת בהתאמה ושימוש באמצעי תקשורת תומכת וחלופית. 

שפה - תחום העוסק בשלושת מרכיבי השפה: צורה, משמעות ושימוש, המשפיעים כולם יחד על יכולות הלמידה של התלמיד.

 • צורה - כוללת פונולוגיה העוסקת בצלילים, מורפולוגיה העוסקת במילים ותחביר העוסק במבנה המשפט.

 • משמעות - סמנטיקה העוסקת במשמעות של המילים ושל השפה. 

 • שימוש - פרגמטיקה, העוסקת בכללי השימוש בשפה.

קלינאי התקשורת במערכת החינוך עוסקים בקידום ובשכלול יכולותיהם של התלמידים בהבנה ובהבעה של השפה הדבורה והכתובה על כל מרכיביה.

קלינאי התקשורת גם מייעץ לצוות החינוכי כיצד להנגיש את ההוראה לתלמידים. כל זאת כדי לקדם את תפקוד התלמידים  בחיי בית הספר: להקשיב לאחר, להביע צרכים, לשתף במחשבות ובחוויות, להביע את עצמם בכתב ובעל פה ולהיות חלק מהשיח החברתי-לימודי. 

דיבור - מובנות הדיבור של התלמידים  מבחינת ההיגוי, שטף הדיבור והקול, כאשר הם משפיעים על ההשתלבות החברתית והלימודית של התלמידים.
אכילה - כולל אבחון והתערבות בשלושה היבטים: 

 • הפעילות, כגון נגיסה, אכילת מרקמים מגוונים ובליעה.

 • תפקוד, כגון היכולת לנגוס ולהעביר את המזון מצד לצד.

 • השתתפות כ"אוכלים חברתיים", המסוגלים לבחור ולהביע את רצונותיהם  וצרכיהם ולשוחח עם הסובבים אותם בזמן הארוחה. 

שמיעה - קלינאי התקשורת עוסק בשלושה היבטים של הטיפול: 

 • טיפול בתלמידים לקוי השמיעה

 • הדרכת הצוות החינוכי

 • קשר עם גורמי חוץ והנגשת הסביבה

הטיפול בתלמידים מתמקד בכל הקשור לשיקום השמיעה, דיבור, שפה ותקשורת.

הדרכת הצוות מתייחסת לפיתוח מיומנויות תקשורת, תפקוד המערכת האודיטורית, חשיבות השימוש במכשירי שמיעה ושתלים ובמערכות הגברה (אישית ו/או כיתתית), בתפעול העזרים ובבדיקת תקינותם.  הקשר של הקלינאי עם גורמי חוץ בתחום השיקום השמיעתי כולל קשר רופאים, מכוני שמיעה, מכונים למכשירי שמיעה וכיו"ב.  כמו כן, מלווה הקלינאי את תהליך ההנגשה של הסביבה הלימודית עבור התלמידים על מנת ליצור תנאי האזנה ותפיסת דיבור מיטביים (הנגשה אקוסטית וחזותית).

סביבת העבודה

 עבודת הטיפול של קלינאי התקשורת נעשית בסביבות עבודה משתנות על פי התוכנית האישית של התלמידים, ויכולה להתקיים בחדר הטיפולים, בכיתה, בחצר, במהלך הארוחה ובמרחבים שונים נוספים, כגון במהלך טיולים וטקסים.

מידע מקצועי לצוותים נמצא בקבוצות ה-Teams 

bottom of page