top of page

הכנה לחייםt - איכות חיים

גרפים וזכוכית מגדלת

vהגדרה-

מטרות העל בחינוך המיוחד מדגישות את מימוש זכותו של התלמיד להשתתפות מלאה בתכנית הלימודים. לצד המקצועות האקדמיים, נלמדים בחינוך המיוחד נושאים ומקצועות הקשורים לתפקוד עצמאי ואוטונומי של התלמיד, כחלק מתחומי הליבה המחייבים בחינוך המיוחד. זאת לשם קידום השתלבות מיטבית של התלמיד בחברה ובקהילה, מימוש עצמי ופיתוח כישורים ותחומי עניין, במטרה לאפשר לו חיים של איכות בהווה ובעתיד. 

בבסיס התפישה הרעיונית המנחה את העשייה בתחום ההכנה לחיים עומד המושג איכות חיים. 

על פי תפיסה זו איכות חייו של אדם היא תוצר של מידת ההתאמה בין צרכי היחיד לבין התנאים בסביבת חייו. תחושת איכות החיים נגזרת מתפיסתו הסובייקטיבית של האדם בהיבטים שונים כגון: מידת השליטה והפיקוח שיש לו על חייו, היכולת לבחור בין אפשרויות שונות, הקשרים החברתיים ומערכות היחסים שהוא יוצר, המידה בה הוא מצליח לקיים חיים יצירתיים ויצרניים, תחושת המימוש העצמי ושביעות הרצון שלו מחייו. היבטים אלו מתייחסים גם לאנשים עם מוגבלויות. איכות חיים משתפרת כאשר האדם שותף להחלטות המשפיעות על חייו, והיא נחוות כאשר הצרכים הבסיסיים של האדם מסופקים, וכאשר פתוחות בפניו אותן הזדמנויות, כמו לכל אדם אחר, למימוש שאיפותיו ולהשגת מטרותיו בתחומי חייו השונים - בבית, בבית הספר, בחברה, בקהילה, ובעבודה. 

עשרת.png
בכנה.png
bottom of page