top of page

ריפוי בעיסוק

הגדרה

ילד משחק בחול

ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי-שיקומי-חינוכי, שמטרתו לספק לאדם כלים ומיומנויות, אשר יאפשרו לו להתמודד עם דרישות החיים. המקצוע שואב את מקורות הידע שלו ממדעי העיסוק, ממדעי הרפואה וממדעי החברה וההתנהגות. מרפאים בעיסוק רואים את תפקידם המרכזי לסייע לאדם להיות מעורב בעיסוקים שהם בעלי מטרה, משמעות וחשיבות, אשר מאפשרים לו השתתפות בחיי יום יום כבסיס לבריאותו, רווחתו, בטחונו ואיכות חייו.

 

הקבוצה הגדולה ביותר בישראל עמה עובדים מרפאים בעיסוק היא תלמידים במערכת החינוך מגיל 3 עד 21, עם אבחנות של קשיים בתקשורת ושפה, אבחנות  על הרצף האוטיסטי (ASD), מוגבלות פיזית, ליקויי למידה, אבחנות פסיכיאטריות, הפרעות התנהגות, מחלות מיוחדות, ליקויי ראיה ועיוורים, כבדי שמיעה וחרשים ומוגבלות שכלית התפתחותית. למקצוע ריפוי בעיסוק כלים להערכה והתערבות למהלך כל שהות התלמיד במערכת החינוך - בגן, בבית ספר יסודי, בעת לימודיו בחטיבת הבינים ובתיכון. ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק מותאמת לגיל, ליכולת, למצב, לתפקוד, לערכים ולרקע התרבותי של התלמידים.

 

מרפאים בעיסוק עוסקים באיתור, בהערכה ובטיפול בתלמידים המראים קושי במעורבות בעיסוקים השונים .

ההערכה בריפוי בעיסוק מכוונת לאבחן ולברר את הרקע לקשיים, העשויים לנבוע  מגורמים הקשורים בתלמיד כגון: מצבים המשפיעים על התפקוד המוטורי, קשיים תחושתיים, תפיסתיים, קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים, ומגורמים הקשורים לדרישות המטלה, ממגבלות סביבתיות או מחוסר התאמה שבין התלמיד והסביבה, שבה מתבצעת המטלה.

במערכת החינוך ההתערבות של המרפא בעיסוק כוללת את התחומים הבאים:

עצמאות בפעילויות יום-יום: הקניית כלים לביצוע עצמאי של פעילויות יום יום בסיסיות כגון: היגיינה אישית, שימוש בשירותים, הלבשה, אכילה ופעילויות יום יום מורחבות (אינסטרומנטליות) כגון שימוש בכסף, ניידות בסביבה ועריכת קניות. כמו כן, המרפאים בעיסוק עוסקים בהכנת תלמידים בוגרים לדיור עצמאי ומעבר לחיים בקהילה.

למידה: פיתוח מרכיבים העומדים בבסיס הלמידה, כישורים ניהוליים, אסטרטגיות למידה, התארגנות לקראת מטלות לימודיות וטיפול בקשיים בתחום כישורי כתיבה.

משחק ופנאי: פיתוח כישורי משחק ועיסוקים לשעות הפנאי כמקור להנאה, לאינטראקציות חברתיות ולהתפתחות סנסומוטורית, רגשית וחברתית.

השתתפות חברתית: שיפור מיומנויות חברתיות והתייחסויות לקבוצת השווים.

הכנה לחיי עבודה: רכישת הרגלי עבודה ומיומנויות עבודה, פיתוח זהות של אדם עובד ובחירת תחומי עיסוק בחיי עבודה. לצד אנשי צוות נוספים, מרפאים בעיסוק תורמים מהידע הייחודי שלהם בתחום זה, תוך שימוש בכלי אבחון, תכניות התערבות ייחודיות ורב מקצועיות ויישום הידע בהתאמת עבודות  על פי ניתוח פעילות לרצף גילים.

הכנה לשרות צבאי, לשרות לאומי ולמעבר למגורים בקהילה:  ליווי אישי וקבוצתי בתהליך מעבר מבית הספר לקראת יציאה לצבא, לשרות לאומי, ללימודים גבוהים ולדיור בקהילה.

הנגשה של סביבה וחומרים וייעוץ ארגונומי: התאמת הסביבה החינוכית לתפקודי התלמיד למטרות קידום בטיחותו, בריאותו של התלמיד ולתפקודו העצמאי,  וכן כדי להנגיש לכל תלמיד את הסביבה בה הוא מתפקד ואת החומרים בהם הוא עוסק.

הייעוץ כולל התאמות של אביזרים ושל הסביבה, הדרכה בישיבה מותאמת, המלצות להתאמות ארכיטקטוניות, המלצה לאביזרים לקידום הניידות ולקידום עצמאות בתפקוד בחיי היום - יום, התאמות בתחום המחשב.

 

בנוסף, המרפא בעיסוק מעורב בפעילויות השונות של המסגרת החינוכית, בקשר רציף עם הורים, בפעילויות לקידום מצב בריאות התלמיד, בעבודה עם הקהילה ועוד.

מידע מקצועי לצוותים נמצא בקבוצות ה-Teams 

bottom of page