top of page

ועדות רב מקצועיות

וועדות

uועדה רב מקצועית

הינה ועדה המתקיימת מתוקף חוק ותקפה לשלוש שנים במוסד החינוכי, למעט אם השתנו התנאים. 

החל משנת הלימודים תש"ף פועל בכל מוסדות החינוך צוות רב-מקצועי במקום ועדת שילוב מוסדית  בהתאם לתיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד, תשע"ט-2018. הצוות דן בזכאותם של תלמידים בגן או בכיתה לחינוך רגיל לשירותי חינוך מיוחדים מהסל המוסדי/מסל השילוב וההכלה. בנוסף דן הצוות הרב-מקצועי בהרכב סל השירותים (סל אישי) לתלמידים שזכאותם נקבעה בוועדת זכאות ואפיון, וילמדו בגן או בכיתה לחינוך רגיל. הדיון בצוות הרב-מקצועי הוא צומת משמעותי לחשיבה מקיפה ולקבלת החלטות ביחס לתלמיד ולצרכיו.

לצד סמכויות הצוות הרב-מקצועי מתוקף חוק החינוך המיוחד, כמפורט להלן, לצוות הרב-מקצועי העובד עם התלמיד תפקיד משמעותי בגן או בכיתה לחינוך רגיל. תפקידו כולל איתור תלמידים שיש להם צורך בתמיכות, יישום, מעקב ועדכון התוכנית והתמיכות שנקבעו, הערכה ובניית תוכנית המשך. זאת תוך ליווי והנחיה של הצוות החינוכי ושל התלמיד והוריו ותוך עבודה בשיתוף פעולה.

הרכב הצוות הרב-מקצועי

  • יושב ראש - מנהל מוסד החינוך הרגיל ובמוסד חינוכי שהוא גן ילדים - נציג המתי"א.

  • מחנך הכיתה או מנהל הגן של התלמיד.

  • פסיכולוג המסגרת החינוכית מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית או יועץ חינוכי.

  • עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד או נציג המתי"א, המומחה למוגבלות של התלמיד/ה

  • רכז/ת חינוך מיוחד במסגרת החינוכית

  • מוזמנים- הורים ונציגים מטעמם.

בדיון קביעת הרכב הסל האישי, פילוח התמיכות ובניית התוכנית האישית יהיו גם התלמיד והוריו חברים בצוות הרב-מקצועי ויהיה להם קול אחד.

מיקום הועדה

המוסד בו לומד התלמידqv/ה

בגני הילדים – במתי"א.

bottom of page