top of page
חוק

יישום חוק החינוך המיוחד

באוגוסט 2018 פורסם תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, המתייחס לוועדות ולדיונים מתוקף חוק ולסל השירותים הניתן לתלמידים בהתאם לצורכיהם, לרמת תפקודם ולשותפות עם ההורים. השינוי העיקרי הוא בהרכב הוועדות ובאופן קביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים, וכן באפשרות הניתנת להורים לבחור את סוג המסגרת החינוכית שבה ילמדו ילדיהם. סל השירותים לתלמידים שנמצאו זכאים לשירותי חינוך מיוחדים נקבע על פי רמת התפקוד וסוג המוגבלות.                                                                                                                                                                 (מתוך פורטל הורים)

סרטון תיקון לחוק
מתי"א חפר שרון

bottom of page