top of page
חולה

ילדים חולים

המידע לקוח מתוך פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אתר משרד החינוך

הגדרה

חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001, קובע את זכאותם של תלמידים חולים השוהים בביתם מעל 21 יום או תלמידים החולים במחלה מתמשכת, לקבל מענה חינוכי ו/או טיפולי (במידה שהם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים) בביתם.

מטרה לשפר את השירות לתלמידים החולים בביתם, ובתוך כך לחזק את השייכות שלהם לקהילה החינוכית גם במהלך תקופת המחלה, משרד החינוך החליט שבתום תקופת ההתקשרות הנוכחית עם "קדימה מדע" (31.8.21), והחל משנת הלימודים תשפ"ב, מענים חינוכיים וכן מענים טיפוליים לתלמידים הזכאים להם, יינתנו באמצעות משרד החינוך או הבעלויות על מוסדות חינוך, ובליווי מוקד השירות והמידע הארצי של משרד החינוך עבור תלמידים חולים בביתם. מצ"ב קישור לחוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

הגדרת ילדים חולים

ילדים חולים הם ילדים הזכאים לחינוך חינם כהגדרתם בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, או ילדים בעלי צרכים מיוחדים כהגדרתם בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988, במצבים האלה:

 • מאושפזים בבית חולים.

 • שוהים בביתם במשך תקופה העולה על 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא.

 • חולים במחלה מתמשכת המוגדרת כמחלה המצריכה טיפול בבית חולים או שהייה בבית לפי הוראת רופא לתקופה העולה על ארבעה שבועות.

 • מספר תקופות האשפוז או השהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או מאותו ליקוי בריאותי נחשבות תקופה אחת, גם אם חל נתק בין התקופות, ובלבד שכל נתק לא יעלה על ארבעה שבועות.

 • תלמידים החוזרים לבית הספר לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות.

הגדרות לצורך קריאת דף זה

"עובד הוראה במוסד חינוכי"- עובדי ההוראה במוסד החינוכי בו משובץ התלמיד החולה בביתו.

"הצוות הנותן מענה בבית התלמיד"- המורה או המטפל המלמד את התלמיד החולה בביתו, לרבות עובד הוראה מצוות המוסד החינוכי אשר הביע הסכמתו ללמד תלמיד חולה בביתו, וזאת שלא במסגרת משרתו בבית הספר ושלא בשעות המערכת האישית שלו במוסד החינוכי ובתמורה לתשלום נוסף.

המנגנון בתמצית

 1. הורים לתלמיד חולה בביתו, כהגדרתו בחוק, המעוניינים לקבל מענה חינוכי בביתם עבורו, יגישו בקשה באמצעות ממשק מקוון.

 2. לרשות ההורים עומד מוקד שירות ומידע ייעודי לטובת העניין שיוכל לסייע במתן מענה לשאלות שונות.

 3. עובד הוראה במוסד החינוכי ישלים את הנתונים בטופס תוכנית לימודים לילד החולה. במידת הצורך המוקד הארצי יפנה לקבלת הבהרות מעובד ההוראה במוסד החינוכי.

 4. בהתאם לנתונים שבטופס, כאמור לעיל, הצוות הנותן מענה בבית התלמיד יגבש תוכנית אשר תכלול מענים לימודיים, טיפוליים (לתלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחדים), רגשיים וחברתיים.

  • מטרת התוכנית היא ליצור רצף למידה ולקדם את התלמיד החולה בכלל ההיבטים ההתפתחותיים. 

  • התוכנית תכלול את כל תחומי ההתפתחות: אקדמי (לימודי), רגשי, התנהגותי, מוטורי, קוגניטיבי וחברתי.

  • התוכנית תהיה בהלימה לתוכנית הלימודים הנלמדת בכיתה.

  • התוכנית הלימודית האישית תיקח בחשבון את זכאותו העקרונית של תלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחדים. היקף שירותים אלה יותאם למצבו הרפואי של התלמיד ולכך שהשירותים ניתנים באופן פרטני ואישי בבית התלמיד.

  • ככלל, המענה החינוכי יינתן לתלמיד החולה בהתאם לימי הלימוד וללוח החופשות הנהוג במסגרת בה משובץ התלמיד החולה ובכפוף להוראות חוזר מנכ"ל בנושא.

  • שעות המענה החינוכי בבית התלמיד יינתנו בהתאם לטבלת השעות בשבוע המפורטת מטה.

 5. הנציגים במוקד השירות והמידע, ישבצו לכל תלמיד/ה את אנשי הצוות הנותן מענה בבית התלמיד בהתאם לתוכנית שנקבעה עבורו/ה. המוקד יפעל בשיתוף הרשות המקומית או הבעלות בכל הנוגע לאיתור סייע/ת חינוכי/ת. כן יוכל לפנות למוסד החינוכי על מנת לברר אם ישנם עובדי הוראה המסכימים ללמד תלמיד חולה בביתו בנוסף ושלא במסגרת משרתם בבית הספר ושלא בשעות המערכת האישית שלהם במוסד החינוכי ותמורת תשלום נוסף. עובד הוראה במוסד החינוכי המעוניין ללמד בתוכנית יפנה ישירות למוקד בבקשה לשיבוץ.

 6. הצוות הנותן מענה בבית התלמיד יגיע לבית התלמיד/ה במועדים ובשעות שיתואמו עם אנשי הצוות ועם ההורים.

  • ככלל, הגעת הצוות הנותן מענה בבית התלמיד לבית התלמיד/ה החולה תהיה עד השעה 18:00, אלא בהתקיים נסיבות חריגות, ובלבד שהדבר אושר ותואם עם הורי התלמיד/ה.

  • הורה או בגיר מורשה אחר (מעל גיל 18), ינכח בבית התלמיד בכל משך השהות בבית התלמיד, מתחילתה ועד סופה.

  • תפקידי הצוות הנותן מענה בבית התלמיד לרבות הסייע/ת החינוכי/ת, המגיעים לבית התלמיד החולה, הנם אך ורק למתן מענה בתחום הלימודי, טיפולי או בסיוע לצורך לימודים בהתאם לתוכנית הלימודית האישית, והם אינם רשאים לבצע כל תפקיד אחר, לרבות תפקידי ההורים/אפוטרופוס כמי שאחראים על שלומו או רווחתו של התלמיד בביתו.

 7. מורים/מטפלים שעובדים/עבדו ב"קדימה-מדע" יכולים לפנות למוקד השירות והמידע של משרד החינוך, ככל שהם מעוניינים בכך, כדי:

  • להתקבל כעובדי הוראה במוסדות החינוך הרשמיים, בכפוף לעמידה בדרישות לכך. אם ברצונם בנוסף למשרה בהוראה בבית הספר/גן/מתי"א, להשתבץ בשעות לתלמידים חולים בביתם לצורך מתן המענה לתלמידים חולים בביתם, יוכלו לעשות כן.

  • לעבוד עם ילדים חולים בביתם על בסיס שעות לתלמידים חולים בביתם בלבד, בתעריף ייעודי. 

 8. כאן תוכלו לצפות בהיקף שעות הזכאות וכן בתוכנית הלימודים האישית.

שעות מקסימליות לשבוע בתוכנית הלימודית האישית

גן טרום-טרום חובה, טרום חובה וחובה

 • מס' ש"ש מקסימלי עבור תלמיד הלומד במוסד חינוך רגיל: 5 שעות הוראה.

 • מס' ש"ש מקסימלי עבור תלמיד הלומד במוסד לחינוך מיוחד או בכיתת חינוך מיוחד או בשילוב וזכאי לסל אישי: 5 שעות הוראה + 3 שעות טיפול + 20 שעות סיוע חינוכי.

כיתות א'-ו'

 • מס' ש"ש מקסימלי עבור תלמיד הלומד במוסד חינוך רגיל: 7 שעות הוראה.

 • מס' ש"ש מקסימלי עבור תלמיד הלומד במוסד לחינוך מיוחד או בכיתת חינוך מיוחד או בשילוב וזכאי לסל אישי: 7 שעות הוראה + 3 שעות טיפול + 20 שעות סיוע חינוכי.

כיתות ז'-י"ב (ללא בגרויות)

 • מס' ש"ש מקסימלי עבור תלמיד הלומד במוסד חינוך רגיל: 8 שעות הוראה.

 • מס' ש"ש מקסימלי עבור תלמיד הלומד במוסד לחינוך מיוחד או בכיתת חינוך מיוחד או בשילוב וזכאי לסל אישי: 8 שעות הוראה + 3 שעות טיפול + 20 שעות סיוע חינוכי.

כיתות י"א-י"ב הניגשים לבחינות בגרות

 • מס' ש"ש מקסימלי עבור תלמיד הלומד במוסד חינוך רגיל: 12 שעות הוראה.

 • מס' ש"ש מקסימלי עבור תלמיד הלומד במוסד לחינוך מיוחד או בכיתת חינוך מיוחד או בשילוב וזכאי לסל אישי: 12 שעות הוראה + 3 שעות טיפול + 20 שעות סיוע חינוכי.

הערות 

 • עבור צרכים ייחודיים מעבר למופיע בטבלה ניתן יהיה לפנות לרפרנט המחוזי לבחינת הבקשה ואישור האגף לחינוך מיוחד.

 • עבור תלמידים במצב רפואי-סיעודי ניתן להוסיף עד 10 שעות סיוע חינוכי בשבוע לכל תקופת המחלה ובהתאם לצורך, בתיאום עם האגף לחינוך מיוחד.

 • ניתן להמיר שעות סיוע חינוכי בשעות הוראה בהתאם להנחיות. ניתן להחליף שעות הוראה בשעות טיפול או להיפך ובלבד ששעות ההוראה לא יפחתו מ-3 שעות הוראה בשבוע.

הגשת בקשה בפורטל, שירות ותמיכה

​הרשמה לפורטל

 • לצורך הגשת המסמכים בפורטל עליכם להזדהות באמצעות מספר זהות וקוד אימות שיישלח לטלפון הנייד שלכם.

 • אם טרם נרשמתם לפורטל, הירשמו כעת(המסך נפתח בכרטיסייה חדשה). הרישום הוא חד-פעמי.

 • הירשמו באמצעות תעודת הזהות שלכם ההורים. מלאו את כל הפרטים הנדרשים.

 • בסיום תהליך הרישום, כעבור כמה דקות, תקבלו מסרון SMS.

 • כעת תוכלו להזדהות ולהגיש את הבקשה מדף זה בצירוף המסמכים המפורטים להלן.

 • שליחת הבקשה בפורטל מהווה אישור לקבלת שירות דיגיטלי.

המסמכים שיש לצרף לבקשה

 • אישור מחלה עדכני המעיד כי נוכח מצבו הרפואי של התלמיד הוא צפוי לשהות בביתו יותר מ-21 יום או שהוא חולה במחלה מתמשכת, בהתאם להגדרת "תלמיד חולה" בחוק חינוך חינם לילדים חולים, תשס"א-2001. באישור המחלה חובה לציין מאיזה תאריך עד איזה תאריך (כלומר, מהו תאריך סיום המחלה או לחלופין, אם לא ידוע תאריך מדויק, מחודש עד חודש).

 • מסמך אישור הורים לקבלת מענה חינוכי בבית התלמיד הכולל התחייבות לנוכחות הורה או בגיר אחר שהורשה לכך בעת הלימודים בבית התלמיד, התחייבות ההורים לאפשר תנאים פיזיים הולמים וראויים ללמידה בבית התלמיד וכיוצא בזה.

הטיפול בבקשה

בכל שאלה ועניין אתם מוזמנים לפנות למוקד השירות והמידע הארצי באמצעות טלפון 6552* או 073-3983960 (שלוחה מס' 7). המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 07:30 ל-17:00.

נציגי המוקד ייצרו עימכם קשר ראשוני, מוקדם ככל הניתן ממועד קבלת הבקשה, ויעדכנו אם הבקשה הוגשה כנדרש. אם יש צורך בהשלמת מסמכים לבקשה, הנציג יעדכן אתכם במעמד השיחה.

לאחר הגשת הבקשה באופן תקין ובצירוף כלל המסמכים, הבקשה תועבר לידיעת מנהל/ת המוסד החינוכי שבו לומד ילדכם לצורך גיבוש תוכנית לימודית אישית. לפרטים ראו מידעון להורים.

קישורים חשובים בנושא:

מידע מתוך פורטל הורים בנושא תמיכות וזכויות לתלמידים חולים

זכויותיו החינוכיות של הילד החולה* להלן זכויותיו של תלמיד חולה במערכת החינוך, המשתחרר מאשפוז ממושך בבית החולים

חינוך לילדים חולים בביתם- מתוך אתר כל זכות

תמיכה לילדים חולים בבית חולים או בביתם

רשימת מרכזים חינוכיים בבתי חולים ובבתי ספר

יישום חוק חינם לתלמידים חולים- ליהי חרל"פ פלטר, מדריכה ארצית ליישום חוק ילדים חולים

Email: matya.hefersharon@matya365.org.il

Phone: 077-4012470

פקס: 09-9797654

כתובת המתי"א- רחוב חלבלוב, בת חפר, ב-Waze מתי"א חפר שרון

מתי"א חפר שרון

bottom of page