top of page
אבחון

 אבחון דידקטי

באבחון מוערכים  תפקודי הלמידה ויכולות  במיומנויות היסוד  (קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, חשבון ואנגלית).

כמו כן נבדקים באבחון הדידקטי תהליכים קוגניטיביים  ואקדמיים   העומדים

 

בבסיס הלמידה: חשיבה ועיבוד מידע, תפיסה, זיכרון, קשב והתארגנות.

האבחון נועד לאתר ולזהות נקודות חוזק וקושי אצל התלמיד/ה, התנהגויות ודרכי למידה או אסטרטגיות למידה שנרכשו, ולבדוק דרכים שבהן ניתן להתאים  תוכנית לימודים ודרכי היבחנות.

בסיום תהליך האבחון ואינטגרציה של חומרי הלמידה וחוות דעת הצוות החינוכי,  מתקבל דוח מפורט מהמאבחן.

הדו"ח כולל פירוט הממצאים וכן המלצות להוראה, לטיפול ולדרכי היבחנות. 

אבחון  דידקטי במתי"א מיועד  לתלמידים הזכאים לשרותי חינוך מיוחדים,

אשר היו זכאים במשך שנתיים  לפחות למענה מסל  התמיכות הבית ספריות ולא חלה התקדמות בתפקודם בהתאם לגישת התגובה להתערבות (RRTI).

האבחון הינו חלק ממערך השירותים והתמיכות של המתי"א ומאפשר לבחון את  הכוחות והצרכים של התלמיד/ה. 

האבחון מהווה בסיס לבניית תוכנית עבודה אישית לתלמידים וקידומם (תח"י/תל"א)  

ההפניה לאבחון נעשית  באמצעות הצוות החינוכי/ טיפולי ולאחר התייעצות עמו. 

מילוי טופס
מילוי טופס
bottom of page