top of page

ניתוח התנהגות

גרפים וזכוכית מגדלת

vהגדרה-

ניתוח יישומי של התנהגות (Applied Behavior Analysis) צמח מן הפסיכולוגיה ההתנהגותית ומושתת על הפילוסופיה הביהביוריסטית (Behaviorism), מתמקד בלימוד וחקר מדעי של התנהגות באשר היא.

התנהגות היא כל דבר שאדם חי עושה ושניתן לצפייה ולמדידה, ובכללם גם מחשבות ורגשות. 

את אבן הפינה לניתוח יישומי של התנהגות הניח ב. פ. סקינר.

מדע זה מבוסס על חקר מדעי של עקרונות למידה כגון מומנטום התנהגותי

(Behavioral momentum) ותזמוני חיזוק (Schedules of Reinforcement) ועושה שימוש בעקרונות והליכים התנהגותיים לצורך יצירת שינוי ושיפור התנהגויות בעלות חשיבות חברתית.  

 

השאלות המרכזיות בהן מתמקדים מנתחי התנהגות הן מדוע התנהגות מתרחשת וחוזרת על עצמה, מה הן הסיבות להתנהגות ומה התוצאות.

את התשובות לשאלות אלו מחפשים מנתחי ההתנהגות בגורמים ביולוגיים וסביבתיים, אולם בעיקר מתמקדים בהשפעת הסביבה על ההתנהגות.

חקר ומדידה הם כלים מרכזיים בעבודתם של מנתחי התנהגות. בבואם לטפל בקשיי התנהגות שונים הם יאספו נתונים באמצעות צפייה ישירה באדם המתנהג, על מנת לגלות את הקשרים התפקודיים שבין ההתנהגות לסביבה.

לאחר איסוף נתוני קו בסיס תבנה תכנית הכוללת מטרות, הליכים התנהגותיים, חיזוקים ומעקב לאורך כל התכנית, המיוצג בגרפים המעידים על יעילות ההתערבות. 

תכנית התערבות התנהגותית תבנה בהדרגתיות רבה ותתקדם בהתאם להשגים ואחוזי ההצלחה של התלמידים בתכנית. 

  

ניתוח התנהגות מייושם בתחומים שונים החל מחינוך בגיל הרך וכלה בעבודה עם מתבגרים, מבוגרים, ארגונים, מוסדות ציבוריים ועוד.

במהלך 60 השנים האחרונות ניתוח התנהגות הפך לטיפול מוכר בהתמודדות עם בעיות התנהגות בקרב ילדים ומבוגרים, באוכלוסייה  רגילה ובחינוך המיוחד.  

בשנים האחרונות ניכרת הכרה רבה באיכות ויעילות התערבויות התנהגותיות במסגרות החינוכיות. 

מידע מקצועי לצוותים נמצא בקבוצות ה-Teams 

ספרים ושעון
חיפוש במאגר מידע
קטלוג
אנשים עם בועות דיבור
bottom of page