top of page

ועדות זכאות ואפיון

ישיבת צוות

המידע לקוח מתוך פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אתר משרד החינוך

uועדת זכאות ואפיון

על פי תיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד, תשע"ט-2018. מתקיימות ועדות זכאות ואפיון ברשויות המקומיות. הוועדות קובעות את זכאותם של תלמידים עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים, את רמת התפקוד שלהם ואת היקף סל השירותים שיינתן להם. הזכאות נקבעת לשלוש שנים או עד לקיום דיון במועד הקצר משלוש שנים. החלטות הוועדה ימומשו בשנת הלימודים העוקבת, למעט במקרים חריגים. הוועדה מחליפה את ועדת ההשמה שהתקיימה עד שנת תשע"ט. בדף זה תוכלו לקרוא על סמכויותיה של ועדת זכאות ואפיון, על תהליך ההפניה אליה והמסמכים הנדרשים, על מהלך הדיון והחלטות הוועדה ועל הגשת השגה.

סמכויות ועדת זכאות ואפיון

 • לקבוע את זכאות  התלמידים לקבל שירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוך בשל מוגבלות אחת או יותר המשפיעה על תפקודם.

 • לציין את אפיון המוגבלות  על סמך המסמכים הקבילים.

 • לקבוע את רמת התפקוד ואת רמת התמיכה הנדרשת.

 • לקבוע את היקף סל השירותים שיינתנו   בגן/כיתה לחינוך רגיל.

התלמידים המופנים לוועדה

 • תלמידים עם מוגבלות המופנים לראשונה לבחינת זכאותם לשירותי חינוך מיוחדים.

 • תלמידים חדשים במערכת החינוך.

 • תלמידים הלומדים בגן או בכיתה לחינוך רגיל, המגלים קשיים לאחר תהליך התערבות ותמיכה.

 • תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים המופנים לחידוש זכאותם.

 • תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים שעולה צורך לבחון מחדש את אפיון המוגבלות שלהם, את רמת התפקוד ו/או את היקף סל השירותים.

הגורמים המפנים לוועדה

 • הורי התלמיד/ה.

 • מוסד החינוך.

 • נציג רשות החינוך המקומית.

 • ארגון ציבורי או מי שהוסמך על ידי שר החינוך, שר העבודה והרווחה או שר הבריאות.

הרכב הצוות הרב-מקצועי

בוועדת זכאות ואפיון יהיו שישה חברים כמפורט להלן:

 • יושב ראש הוועדה - עובד משרד החינוך בעל מומחיות, ניסיון והכשרה בחינוך מיוחד.

 • נציג הרשות המקומית שהוא מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מי מטעמו בעל ניסיון והכשרה בחינוך המיוחד.

 • שני מפקחים כוללים של משרד החינוך, האחד מפקח כולל לחינוך מיוחד והשני מפקח כולל לחינוך רגיל או נציגיהם.

 • פסיכולוג חינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית.

 • נציג ארגון הורים לילדים עם מוגבלות - הורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים שימנה השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך

המניין החוקי לדיוני ועדת זכאות ואפיון ולהחלטותיה הוא ארבעה חברים:

 • יושב ראש הוועדה –נציג/ה משרד החינוך.

 • נציג/ה רשות החינוך המקומית.

 • פסיכולוג חינוכי.

 • מפקח כולל לחינוך מיוחד או נציגו.

המוזמנים לוועדה

 • ההורים של התלמידים או מי מטעמם. ההורים רשאים להזמין לוועדה גורמים נוספים. החלטה על שיתוף התלמיד תיקבע על ידי ההורים בשיתוף התלמיד.

 • איש צוות אחד לפחות ממוסד החינוך שבו לומד התלמיד שהוא איש הצוות הרב-מקצועי.

 • אנשי מקצוע מתחומים שונים לפי הצורך ובהם רופא מומחה או עובד סוציאלי.

 • נדרש להזמין מומחה בתחום המוגבלות מטעם המתי"א. עבור תלמידים עם מוגבלות בראיה או בשמיעה מטעם המתי"א המתמחה במוגבלות בראיה או מטעם המרכז החינוכי-טיפולי.

לוח הזמנים לעבודת הוועדה

 • הפניה לדיון לא יאוחר מ-31 במרץ.

 • מועד תחילת הדיונים החל מחודש נובמבר.

 • סיום הדיונים עד 15 במאי ולתלמידים בגני ילדים עד 31 במאי.

 • קיום דיון שלא במועד הקבוע לבחינת מימוש הזכאות בשנת הלימודים הנוכחית או בשנה העוקבת - במקרים חריגים, באישור מנהל המחוז ובהיוועצות עם המפקח על החינוך המיוחד במחוז.

 • הזימון לישיבות ועדת זכאות ואפיון ייעשה תוך פרק זמן סביר ולא פחות מ-14 יום לפני מועד הישיבה.

 

bottom of page