top of page

פילוח תמיכות

וועדות_edited.jpg

המידע לקוח מתוך פורטל מוסדות חינוך אתר משרד החינוך

פילוח תמיכות

דיון בצוות רב-מקצועי לקביעת הרכב סל שירותים לתלמיד שזכאותו לשירותי חינוך מיוחדים אושרה במסגרת ועדת זכאות ואפיון, וזכאי לסל אישי בגן/כיתה לחינוך רגיל.

מידע כללי על קביעת התמיכות

​במסגרת הסל האישי המוקצה לתלמיד שנקבעה זכאותו בוועדת זכאות ואפיון, על הצוות הרב-מקצועי לדון בסוגי התמיכות שיינתנו לתלמיד ובהיקפן בהלימה לצרכיו, לשינויים בתפקודו ולתוכנית האישית שנקבעה לו.

מהלך הדיון, בהשתתפות התלמיד והוריו, והחלטות שיתקבלו יתועדו במערכת פילוח תמיכות במסך "פרוטוקול דיון בצוות רב-מקצועי לקביעת הרכב סל שירותים".  פרוטוקול הדיון יופק מהמערכת ויועבר להורים. 

  • התמיכות לתלמיד ייקבעו בהתאם לצורכי התלמיד במסגרת היקף הסל שנקבע בוועדת זכאות ואפיון ויינתנו בתחומי ההוראה, הטיפול והסיוע מאנשי מקצוע המוסמכים כחוק.

  • התמיכות יצוינו בתוכנית האישית של התלמיד כחלק מיישום היעדים של התלמיד וקידום השתתפותו בסביבות החינוכיות השונות.

אוכלוסיית היעד

תלמיד שזכאותו לשירותי חינוך מיוחדים אושרה במסגרת ועדת זכאות ואפיון, וזכאי לסל אישי בגן/כיתה לחינוך רגיל.

לוח זמנים

את הפרוטוקול ואת פילוח התמיכות יש להקליד במערכת פילוח תמיכות המיועדת לכך לא יאוחר מ-15 ביוני בכל שנה. 
הפרוטוקול יועבר:

  • בגן ילדים – למנהל/ת מתי"א

  • בבית ספר – למנהל/ת בית הספר ובאמצעותו/ה למורה/ת שילוב

 

הדרכה מקוונת - מערכת פילוח תמיכות לבתי ספר 2021

הדרכה מקוונת - מערכת פילוח תמיכות לבתי ספר 2021

צפייה בסרטון
bottom of page