top of page

עשרת תחומי
איכות חיים - הכנה לחיים 

גרפים וזכוכית מגדלת

נושאי ההכנה לחיים מהווים חלק מתחומי הליבה של החינוך המיוחד, והוראתם נדרשת בהתאם לצרכי התלמידים בכל רצף הגילאים ורמות התפקוד במסגרות החינוך המיוחד - בבתי ספר ובגנים לחינוך מיוחד, בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים, וכן לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות. הנושאים מתבססים בחלקם על תכניות בחינוך הרגיל כגון תכנית "כישורי חיים" (השירות הפסיכולוגי ייעוצי - שפ"י, משרד החינוך)  וחלקם הוא בבחינת חלופות לתכנית הלימודים הרגילה. הנושאים כוללים ידע, מיומנויות, נורמות וערכים. 

1. טיפול עצמי \ עצמאות אישית  
אכילה, לבוש, הופעה חיצונית, ניקיון אישי ,טיפול בצרכים אישיים, היגיינה 

2. בית ומשפחה  
ניהול משק בית- תפקוד יום יומי בתוך הבית: ניקיון הבית, כביסה, שמירה על רכוש, הכנת ארוחות, תכנון ועריכת קניות, התנהגות בבית ויחסי שכנות,
בטיחות בבית ולוח זמנים יומי. 

3. קשר בין אישי חברתי 
יחסי גומלין חברתיים, נורמות וערכים חברתיים, תקשורת הולמת, ביטוי אישי  

4. שימוש במשאבים קהילתיים  
מעורבות בקהילה, ניעות בקהילה ( גישה לאמצעי תחבורה  רכבות, אוטובוסים וכו'),  מתקנים בקהילה (פארקים, בית ספר, ספריות, מרכזי דת, רחובות, מדרכות, תיאטרון) גישה לשרותי חרום ( משטרה מגן דוד וכו' ) גישה לשירותים פרטיים ( שרותי כבלים, שירותים ציבוריים: טלפון, מים, וכו' )גישה לרשויות וכו'. 

5. תזונה נכונה, זיהוי מחלות
טיפול ומניעה, מילוי צרכים בסיסיים, בטחון בסיסי, בריאות גופנית, בריאות נפשית, הפעלת מכשירים, פנייה לעזרה, שימוש בטוח ברשת, חומרים מסוכנים. 

6. ידע והשכלה 
רכישת מיומנויות אקדמיות ומעשיות (פונקציונאליות) במושגים של חיים עצמאיים והשכלה. (ראה פרוט גם במסמך הליבה של האגף לחנוך מיוחד), נגישות לסביבות לימודיות. 

7. עולם העבודה 
מיומנויות וכישורים תוך אישיים ובין אישיים הקשורים לעולם העבודה. לדוגמא: התנהגות והרגלי עבודה הולמים, יחסי עובד מעסיק תכונות של אדם עובד, שכר=תגמול, ראיון עבודה, חיפוש מציאה והתמדה בעבודה. 

8. נחישות עצמית וסנגור עצמי 
בחירה, הצבת מטרות וביצוען, עמידה על הזכויות, לימוד וביצוע לוח זמנים, מודעות למניעים אישיים, פניה לעזרה בעת הצורך, התמודדות עם מצבים מוכרים וחדשים, אסרטיביות והגנה עצמית, השתייכות והשתתפות הארגוני תמיכה וסנגור, שירותים משפטיים. 

9. פנאי  
תרבות צפייה בטלוויזיה, מקומות בילוי, מרכזי בילוי, מרכזים קהילתיים, יחסים עם חברים, העדפות אישיות וביטויים בחוגים, תרבות קריאה.( פעילויות בבית, פעילויות בחוץ, פעילויות שכונתיות / קהילתיות, השתתפות באירועים) 

bottom of page