top of page
קשר

קשר מושכל וחיובי בין אנשי חינוך להורים הוא משתנה משמעותי בהצלחת התלמידים בלימודיהם, המשפיע גם על מידת המוטיבציה, על ההישגים ועל רווחתם  הנפשית. מחקרים רבים מצביעים על חשיבות תרומתה של המשפחה להתקדמותם של ילדים ומתבגרים במסגרות חינוכיות, ומתארים דרכים לקידום השותפות בין מחנכים להורים. המסגרות החינוכיות מספקות לתלמידים הזדמנויות ללמידה, ערוצים להתקדמות, גמול ועידוד על הישגים והצלחות, ואילו המשפחה מספקת את "אבני הבניין" המאפשרות למידה. המשפחה מעצבת את עמדות הילדים, את תפיסתם העצמית ואת יכולותיהם להשקיע מאמצים במשימות. לפיכך, הצלחתם של התלמידים נובעת מתרומתן של שתי המערכות                                                                                                          (ארז, בינשטוק ולוקס, 2005). 

לחיצה על כל אחת  מהכותרות שעל התמונות תוביל לדף הבית.

שותפות עם הורים

bottom of page