top of page
קדימה-צורן
לוגו מועצת קדימה צורן

תשפ"ד-
מסגרות: גנים, כיתות ובתי ספר  עם שירותי חינוך מיוחדים במועצה מקומית קדימה צורן.

לחיצה על סמל המועצה תוביל לאתר מחלקת החינוך.

סוג הגן

שם הגן

גיל הגן

גני שירותי חינוך מיוחדים

תקשורתי

אלון

תקשורתי

גפן

עיכוב התפתחותי

נורית

בוגרים

עיכוב התפתחותי

שקד

צעירים

סוג כיתה

שם ביה"ס

דרגת כיתה

יסודי- כיתות עם שירותי חינוך מיוחדים

תקשורתי

יובלים

א'

סוג כיתה

שם ביה"ס

דרגת כיתה

על יסודי- כיתות עם שירותי חינוך מיוחדים

לקויות למידה

הרצוג

ז'

תקשורתי

גוונים

ז'

תקשורתי

גוונים

ט'

תקשורתי

גוונים

ח'

תקשורתי

גוונים

ט'

תקשורתי

עודד

י'

לקויות למידה

עודד

י'

תקשורתי

עודד

יא'

לקויות למידה

עודד

יא'

תקשורתי

עודד

יב'

לקויות למידה

עודד

יב'

לקויות למידה

עודד

יב' המשך

bottom of page