top of page
מוגבלות שכלית

מוגבלות שכלית התפתחותית

המידע לקוח מתוך פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אתר משרד החינוך

הגדרה

מוגבלות שכלית התפתחותית היא מוגבלות משמעותית בתפקוד השכלי ובהתנהגות המסתגלת, כפי שהן באות לידי ביטוי במיומנויות תפיסתיות, חברתיות ומעשיות. ההגדרה כוללת חשד למוגבלות שכלית התפתחותית קלה, מוגבלות שכלית התפתחותית קלה, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית בינונית, מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית קשה/עמוקה ומוגבלות-שכלית התפתחותית קשה/עמוקה

התסמונות המשויכות למוגבלות שכלית-התפתחותית

ישנן תסמונות רבות ומגוונות המשויכות למוגבלות השכלית ההתפתחותית.  השכיחות והמוכרות ביותר במערכת החינוך הן

תסמונת דאון  (Down syndrome), תסמונת ויליאמס (Williams Syndrome), תסמונת פראדר וילי (PraPrader Willi Syndrome),

תסמונת אנגלמן (Angelman Syndrome) ותסמונת רובינשטיין (Rubinstein-Taybi syndrome). 

הקריטריונים לקביעת המוגבלות 

​כדי שתיקבע אבחנה של מוגבלות שכלית התפתחותית, צריכים להתקיים במקביל שלושה קריטריונים:

  1. קושי משמעותי בתפקודים אינטלקטואליים כגון חשיבה, פתרון בעיות, תכנון, חשיבה מופשטת, שיפוט, לימוד אקדמי ולמידה מניסיון. יש לאמת קשיים אלו באמצעות הערכה קלינית ומבחני אינטליגנציה סטנדרטיים ומותאמים מבחינה תרבותית.

  2. קשיים בתפקודים ההסתגלותיים (אדפטיביים), המובילים לחוסר יכולת לעמוד בסטנדרטים התפתחותיים, חברתיים ותרבותיים כדי להגיע לעצמאות אישית ולאחריות חברתית. ללא תמיכה שוטפת, עלולים הקשיים ההסתגלותיים להגביל את התפקוד בפעילויות יום-יומיות כגון תקשורת, השתתפות חברתית ועצמאות אישית בסביבות השונות (בית, בית ספר, עבודה וקהילה). הקשיים בהתנהגות ההסתגלותית חייבים לבוא לידי ביטוי בשלושת אשכולות המיומנויות של התנהגות הסתגלותית - תפיסתיות, חברתיות ומעשיות.

  3. הקשיים האינטלקטואליים וההסתגלותיים מאותרים במהלך תקופת ההתפתחות ועד גיל 18

הגורם המאבחן

האבחון של מוגבלות שכלית התפתחותית מתבצע על ידי השירות למוגבלות שכלית התפתחותית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. האבחון בודק את רמת התפקוד הקוגניטיבי ואת ההתנהגות המסתגלת. 

האבחון מתבצע בפועל במרכזי האבחון של גופים שזכו במכרז של מחלקת אבחון, קידום והשמה באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפקח על עבודתם של הגופים המבצעים את האבחונים.

אבחון תסמונות הקשורות למוגבלות שכלית התפתחותית נעשה על ידי גורמים רפואיים, המאבחנים את סוג התסמונת. 

מטרת האבחון היא לבדוק את מצבו הפיזי, הנפשי, ההסתגלותי והקוגניטיבי של אדם עם מוגבלות שכלית, על מנת לקבוע קיימת אצלו מוגבלות שכלית התפתחותית ולוודא כי הוא מקבל את הטיפול המיטבי עבורו וכן לקבל החלטות בנוגע לדרכי טיפול עתידיות בכל תחומי החיים 

קישורים חשובים בנושא:

מידע מתוך פורטל הורים בנושא תמיכות וזכויות לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

עקרונות עבודה בהוראת תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית) תשכ"ט 1969

אתר אקי"ם

תכנון לימודים לתלמידים עם מוגבלות שכלית קשה ועמוקה מיומנות, קוגניציה, אוריינות וערכים בחיי יומיום עקרונות ודוגמאות

מוגבלות פיזית מתוך אתר כל זכות

bottom of page