top of page

חינוך למיניות בריאה   

רציונל

מיניות4_edited.jpg

מדיניות החינוך למיניות בריאה:

איכות החיים של האדם תלויה ביכולת שלו לשלב באופן הרמוני את כל חלקי אישיותו, לצרכיו ולצורכי סביבתו.

מיניותו של האדם היא חלק משמעותי ממרכיבי אישיותו המהותיים.

על פי מודל של קידום בריאות ואיכות חיים, חלה אחריות על החברה לספק לאדם בעל ה"צרכים המיוחדים" את התמיכה והסיוע הנדרשים  כדי לאפשר לו לתפקד באופן עצמאי ואוטונומי. זאת על מנת שיזכה לממש את הפוטנציאל הטמון בו.

אדם בעל צרכים מיוחדים צריך וזכאי לבטא ולממש  את צרכיו המיניים והחברתיים, כאחד האדם. במקרים רבים תחום המיניות מהווה דווקא את התחום הבריא ביותר בתוך אישיותו של האדם בעל הצרכים המיוחדים. היכולת לממש תחום זה בכבוד, בעצמאות ומתוך בחירה אישית משפרת את איכות החיים של כל אדם.

יחד עם זאת,  ישנם קשיים ספציפיים המופיעים באוכלוסיות אשר לומדות במסגרות החינוך המיוחד שיש לתת עליהם את הדעת. קשיים  הבאים לידי ביטוי לרוב בתחום המיני- חברתי וכוללים קשיים בקליטה והבנה של נורמות חברתיות, קשיים בתקשורת מילולית תקינה וברורה, קשיים בהתמודדות עם מצבי תסכול, קשיים בהתמודדות עם דחייה חברתית, לעיתים קשיים  ברכישת ידע באופן עצמאי, חוסר מודעות לזכויות וצרכים מיניים ועוד. בנוסף לקשיים אלה ישנם גם קשיים סביבתיים של חוסר פרטיות וחוסר במרחב אינטימי אישי במקרים רבים. למשל, אנשים עם נכויות פיזיות או מיגבלויות התפתחותיות אשר זקוקים לליווי לשירותים ועזרה במקומות אינטימיים ועוד.

מציאות זו מחייבת את מערכת החינוך המיוחד לספק את התמיכה הנדרשת, על ידי חינוך מיני- חברתי מותאם, באמצעות פיתוח "שיח רלוונטי מותאם" לאוכלוסיות הייחודיות.

 

החינוך למיניות בריאה בבתי הספר נועד לתמוך ולחזק את היכולות של התלמידים, במטרה לאפשר ביטוי של מיניותם הטבעית באופן בריא ונכון להתפתחותם האישית ולסביבתם וכן לסייע להם  ליצור קשרים חברתיים ואישיים משמעותיים ולמזער סיכונים לניצול ופגיעה.

                                                                    (כל המידע מעובד מתוך אתר שפ"ינט)

 קישורים נוספים:

שפ"ינט

אגף א' חינוך מיוחד משרד החינוך- חינוך למיניות בריאה

bottom of page