top of page
משקפיים

כבדות ראיה ועיוורון

המידע לקוח מתוך פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אתר משרד החינוך

הגדרה

מוגבלות בראיה היא מוגבלות חושית כתוצאה מפגם במערכת הראייה, בעין ובחלקיה או בעצב הראייה או במרכזי המוח, אשר אינו ניתן לתיקון או לשיפור בעזרת משקפיים רגילים או עדשות מגע למצב של ראייה תקינה. מוגבלות בראייה נמדדת על פי חדות הראייה ושדה הראייה.

  • חדות ראייה  היא היכולת של העין לזהות במדויק פרטים של מטרה סטנדרטית בגודל מוגדר וממרחק מוגדר.

  • שדה ראייה  הוא שטח במרחב הנקלט בעיניו של המתבונן בנקודה מסוימת, מבלי שנות את כיוון מבטו. שדה הראייה כולל טווח אופקי וטווח אנכי.

 חומרת המוגבלות נקבעת על פי ממצאים רפואיים ועל פי השלכות המוגבלות הראייה על תפקוד התלמיד.

הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות

הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד (ועדת שילוב, ועדת אפיון וזכאות וכן ועדת ערר) הם ועדת האבחון של השירות לעיוור במשרד העבודה והרווחה או רופא עיניים שאבחנתו כתובה על גבי שאלון קביל של משרד החינוך לרופא העיניים. לאחר שרופא העיניים ממלא את השאלון, יש להחזירו למסגרת החינוכית או למתי"א המתמחה בטיפול בכבדי ראייה ובעיוורים.

הזכאים לתמיכה בגין מוגבלות בראייה

הזכאים לקבל תמיכה מהאגף לחינוך מיוחד הם תלמידים מגיל 3 עד לסיום לימודיהם בבית ספר תיכון, שמוגבלות הראייה שלהם עונה על שני קריטריונים:

  • מוגבלות בראייה שאינה ניתנת לתיקון על ידי משקפיים, בהתאם לאבחון של רופא עיניים באמצעות שאלון קביל של משרד החינוך לרופא עיניים.

  • תפקודי ראייה מוגבלים המצריכים תמיכה בתפקוד הלימודי והחברתי של התלמיד. תפקודי הראייה המוגבלים אובחנו במסגרת הערכת תפקודי ראייה שהתקיימה בפועל במוסד החינוכי שבו לומד או אמור ללמוד התלמיד.

כל התלמידים שנמצא שהם זכאים לתמיכה בגין מוגבלות ראייה, יקבלו תמיכה המותאמת לצורכיהם הייחודיים על פי שיקול דעת מקצועי בלבד, הן במוסדות החינוך הרגיל והן במוסדות החינוך המיוחד.

קישורים חשובים בנושא:

מידע מתוך פורטל הורים בנושא תמיכות וזכויות לתלמידים עם כבדות ראיה ועיוורון

זכויתיהם של עיוורים ולקוי ראיה- מתוך אתר כל זכות 

חוזר מנכ"ל בנושא: הנגשות לתלמידים עם מוגבלות בראיה (כבדי ראיה/ עיוורים)

הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה 

כבדות ראייה ועיוורון - הנגשות וטכנולוגיות מסייעות

זכויות ילדים עם מוגבלות  בראייה ועיוורון עמותת אלי"ע

אתר משרד הרווחה והבטחון החברתי בנושא כבדי ראיה ועיוורון

Email: matya.hefersharon@matya365.org.il

Phone: 077-4012470

פקס: 09-9797654

כתובת המתי"א- רחוב חלבלוב, בת חפר, ב-Waze מתי"א חפר שרון

מתי"א חפר שרון

bottom of page