top of page
אוטיזם

ASD- אוטיזם

ASD

המידע לקוח מתוך פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אתר משרד החינוך

הגדרה

אוטיזם הוא הפרעה שבסיסה הוא נוירו-התפתחותי, והיא באה לידי ביטוי בשני תחומים מרכזיים:

א. מוגבלות עקבית בתקשורת ובאינטראקציה חברתית, המתבטאת בקשיים שונים: 

  • קושי בהדדיות חברתית ורגשית - קושי בניהול שיחה הדדית, יכולת מועטה ליזום אינטראקציה חברתית, קושי לחלוק עניין או רגש עם אדם אחר. 

  • מוגבלות בהבנה ובהפקה של תקשורת לא מילולית - קשיים ביצירת קשר עין וכן הבעות פנים, מחוות ושפת גוף לא תקינות. 

  • מוגבלות ביכולת לפתח ולשמר קשרים חברתיים - קשיים בהתנהגות מסתגלת למצבים חברתיים, קושי ליצור חברויות וחוסר עניין בבני קבוצת הגיל

ב. דפוסי התנהגות, עניין או פעילות מצומצמים החוזרים על עצמם, המתבטאים באופנים האלה:

  • הופעת תנועות מוטוריות סטריאוטיפיות וחזרתיות, שימוש חזרתי וסטריאוטיפי בחפצים, כגון סידור בשורות, שימוש ברוטינות של דיבור, כגון ציטוטים או שינון.

  • קיבעון התנהגותי והיצמדות לרוטינות.

  • התנגדות לשינויים, קשיים במעברים, חשיבה נוקשה וטקסיות.

  • תחומי עניין מצומצמים במיוחד וחריגים מבחינת עוצמה ומיקוד, עיסוק-יתר בחלק מחפץ או בחפץ מסוים, חזרה אין-סופית על אותה התנהגות או אותו סיפור.

  • תגובת-יתר או היעדר תגובה לגירויים סנסוריים או עניין חריג בגירוי סנסורי מסוים, חוסר תגובה לכאב או לטמפרטורה, תגובה אגרסיבית לצליל מסוים או לטקסטורה מסוימת, התמכרות לגירויי אור או תנועה חזרתית.

ככלל, רמת התפקוד של ילד עם אוטיזם מוערכת בהתאם לרמת התקשורת, לרמת הקוגניציה וליכולת השפתית שלו. מדובר למעשה בהפרעה אחת הנמצאת על פני רצף תפקודי, הנע בין ילדים הנזקקים לסיוע נרחב בשל הפרעה חמורה ובין ילדים היכולים להשתלב במסגרות הרגילות עם סיוע.

כחלק מתהליך האבחון של אוטיזם עובר התלמיד בדיקה גופנית, בדיקה נוירולוגית ובדיקה רפואית-התפתחותית-רגשית. 

ככלל, אוטיזם מאובחן על ידי שני גורמים: 

  • פסיכיאטר של ילדים ונוער או רופא ילדים בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במכון להתפתחות הילד או מומחה בנוירולוגיה ובהתפתחות הילד.

  • פסיכולוג קליני מומחה בתחום הקליני של הלקות הרלוונטית לילד או פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג שיקומי או פסיכולוג חינוכי בעל הכשרה מוכחת בתחום האוטיזם העורך אבחון.

בעת האבחון התלמיד עובר בדיקה גופנית, בדיקה נוירולוגית ובדיקה רפואית-התפתחותית-רגשית.

קישורים חשובים בנושא:

מידע מתוך פורטל הורים בנושא תמיכות וזכויות לתלמידים עם אוטיזם

hאנשים על הרצף האוטיסטי- מידע מתוך אתר כל זכות

אוטיזם
bottom of page